trước cờ của tổ quốc Việt nam, trước công luận xin thề:

1. Đưa thông tin minh bạch về sản phẩm
2. Vì người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng
3. Vì uy tín và chất lượng thực phẩm Việt
4. Tận tâm bảo vệ, phát triển thương hiệu và cộng đồng Thực phẩm minh bạch
5. Không xâm hại lợi ích chung và lợi ích chính đáng của hội viên khác.

Xin thề !
—————————————————————–

Trong kỳ đại hội đầu tiên vừa diễn ra tại HCM, lời thề này là nội dung cốt yếu nhất, vô cùng trùng hợp với những gíá trị mà ngay từ đầu dự án Gạo Ruộng Rươi hướng tới.
GẠO RUỘNG RƯƠI RUECO – thành viên của hiệp hội THỰC PHẨM MINH BẠCH chính thức lấy lời thề này làm giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
Sông có thể cạn, đá có thể mòn nhưng lời thề này sẽ không bao giờ thay đổi.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *